27 สิงหาคม 2552

รายละเอียดของงานที่ได้รับมอบหมาย

15/06/2552
พิมพ์ใบแจ้งหนี้ เรียนผู้อำนวยการโรงพยาบาลลาดกระบังใช้โปรแกรม Microsoft Office Word 2007
พิมพ์ใบเสนอราคา เรื่องจ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้ำ พร้อมทาสีห้องพักคนไข้พิเศษ ห้อง 10 ชั้น 18 เรียนผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ใช้โปรแกรม Microsoft Office Word 2007
แก้ไข ค่าแรงและรายการ ในใบเสนอราคา เรื่อง จ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้ำ พร้อมทาสีห้องพักคนไข้พิเศษ ห้อง 10 ชั้น 18 เรียนผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ใช้โปรแกรม Microsoft Office Word 2007
นำ The Ceader in modern office furnitrue ไปให้ผู้จัดการที่สำนักงานแพทย์โรงพยาบาลกลาง
รับไปรษณีย์ธนาณัติ เลขที่ 973-30786-5 จำนวนเงิน 1,708 เป็นค่าสปริง + ค่าขนส่ง ไปขึ้นเงินที่ไปรษณีย์บางกอกน้อย

16/06/2552
เก็บเอกสารเข้าแฟ้มให้เรียบร้อย แยกเอกสารที่ไม่ใช้แล้วออก
พิมพ์ใบเสนอราคา เรื่องจ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนประตูและผนังห้องฝึกสอนการให้อาหารทางสายยาง เรียนผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ใช้โปรแกรม Microsoft Office Word 2007
รับสินค้าเข้าระบบ ได้แก่ ปูนซิเมนต์เขียว 40ถุง กระเบื้องปูพื้น 40 กล่อง แผ่นยิบซั่ม ขอบลาด 9 มม. 200 แผ่น โครงผนัง c 75 100 สน เหล็กกล่อง 4x6 หนา 2.8 มม. 70 สน จากบริษัท ตนุสวัสดิ์ 1999 จำกัด ใช้โปรแกรม Bill Pro Feature ในการบันทึก
แก้ไข จ้างเหมาปรับปรุงห้องซักฟอก เรียน ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลตากสิน ในส่วนของค่าติดตั้งประตูบานเลื่อนคู่ และหน้าต่างบานเลือน และหน้าต่างบานตายโครงอลูมิเนียมใช้โปรแกรม Microsoft Office Word 2007

17/06/2552
เก็บเอกสารเข้าแฟ้มให้เรียบร้อย
พิมพ์ใบแจ้งทำงาน เรื่องแต่งตั้งผู้ควบคุมงาน เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินธโร อุทิศ ใช้โปรแกรม Microsoft Office Excel 2007
พิมพ์ใบเสนอราคาวัสดุ เรื่องขอเสนอราคาวัสดุ เรียนผู้อำนวยการโรงพยาบาลกลาง ใบเสนอเลขที่ 6/2552 ใช้โปรแกรม Microsoft Office Word 2007
รับFax จากบริษัท ตังเซ้ง จำกัด

18/06/2552
เก็บเอกสารเข้าแฟ้มให้เรียบร้อย
พิมพ์ใบส่งงาน เรื่อง จ้างเหมารื้อผนังปูนและซ่อมแซมประตูรั่วเหล็ก ทางเข้าสำนักงานแพทย์ เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกลาง ใช้โปรแกรม Microsoft Office Word 2007
พิมพ์ใบเสนอราคา เรื่องจ้างเหมาทำอ้างล้าง คสล. พร้อมเจาะผนังติดประตู หน่วยงานไตเทียมชั้น7 เรียนผู้อำนวยการโรงพยาบาลกลาง ใช้โปรแกรม Microsoft Office Word 2007
พิมพ์ใบเสนอราคาเรื่อง ขอเสนอราคาครุภัณฑ์ ห้องยาเคมีบำบัด เรียนผู้อำนวยการโรงพยาบาลกลาง ใช้โปรแกรม Microsoft Office Word 2007

19/06/2552
พิมพ์ใบส่งงาน เรื่อง ขอส่งมอบงาน เรียนผู้อำนวยการโรงพยาบาลกลาง ใช้โปรแกรม Microsoft Office Word 2007
พิมพ์ใบแจ้งหนี้ เรื่อง ขอแจ้งหนี้ เรียนผู้อำนวยการโรงพยาบาลกลาง ใช้โปรแกรม Microsoft Office Word 2007
พิมพ์ใบเสนอราคา เรื่องจ้างเหมาซ่อมแซมเคาน์เตอร์ทำการพยาบาล ติดประตูห้องเชื้อไอซียู อายุรกรรม ชั้น6 เรียนผู้อำนวยการโรงพยาบาลกลางใช้โปรแกรม Microsoft Office Word 2007

22/06/2552
พิมพ์ใบเสนอราคา เรื่อง จ้างเหมาปรับปรุงห้องว่าง เพื่อเปลี่ยนเป็นห้องเด็กเล็กน่าอยู่คู่นมแม่ชั้น 1 เรียนผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธรใช้โปรแกรม Microsoft Office Word 2007
พิมพ์ใบเสนอราคา เรื่องขอเสนอราคาเคาน์เตอร์ไม้สองตอน ห้องคลอด เรียนผู้อำนวยการเจริญกรุงประชารักษ์ใช้โปรแกรม Microsoft Office Word 2007
พิมพ์หนังสือมอบอำนาจ เรื่องขอมอบอำนาจในการรับสั่งเช็คสั่งจ่ายใช้โปรแกรม Microsoft Office Word 2007

23/06/2552
ทำสมุดรายชื่อ บริษัท ช่าง พร้อมเบอร์โทรศัพท์
ทำใบเสนอราคา เรื่อง จ้างเหมาปรับปรุงห้องศูนย์พัฒนาคุณภาพ เรียนผู้อำนวยการโรงพยาบาลลาดกระบังใช้โปรแกรม Microsoft Office Word 2007
พิมพ์ใบส่งงานและแจ้งหนี้เรื่อง จ้างเหมาติดตั้งประตูรั้วเหล็กบานคู่เปิด-ปิด บริเวณทางเข้าอาคารอำนวยการ เรียนผู้อำนวยการโรงพยาบาลลาดกระบังใช้โปรแกรม Microsoft Office Word 2007

24/06/2552
แก้ไขใบเสนอราคาเรื่อง จ้างเหมาปรับปรุงห้องว่าง เพื่อเปลี่ยนเป็นห้องเด็กเล็กน่าอยู่คู่นมแม่ชั้น 1 เรียนผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธรใช้โปรแกรม Microsoft Office Word 2007
พิมพ์ใบขอให้ออกหนังสือรับรองผลงาน เรียนผู้อำนวยกลางโรงพยาบาลกลาง เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการยืนซองประมูลงานใช้โปรแกรม Microsoft Office Word 2007
พิมพ์รายงานการประชุม ใช้โปรแกรม Microsoft Office Word 2007
พิมพ์ใบเสนอราคา เรื่องขอเสนอราคาพัสดุ เรียนผู้อำนวยการโรงพยาบาลลาดกระบังใช้โปรแกรม Microsoft Office Word 2007
ไปดูงานจ้างเหมาซ่อมประตู โรงพยาบาลเจริญกรุง

25/06/2552
เก็บเอกสารและแยกเอกสารที่ไม่ใช้
พิมพ์ใบเสนอราคา เรื่อง จ้างเหมาซ่อมแซมบานประตูตามหน่วยงานต่างๆที่ชำรุดภายในโรงพยาบาลสิรินธรใช้โปรแกรม Microsoft Office Word 2007
ลงบันทึกวันทำงานคนงานอย่างละเอียด
พิมพ์ใบแจ้ง เรื่อง ขอแต่งตั้งผู้ควบคุมงานใช้โปรแกรม Microsoft Office Word 2007


26/06/2552
เก็บเอกสารและแยกเอกสารที่ไม่ใช่
พิมพ์ใบเสนอราคาวัสดุ เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลาดกระบังเกี่ยวกับพัดลมดูดอากาศและใบเสนอราคาวัสดุใช้โปรแกรม Microsoft Office Word 2007
พิมพ์ใบเสนอราคา เรื่อง ขอเสนอราคาวัสดุ เรียนผู้อำนวยการโรงพยาบาลกลาง เรื่อง ผนังสำเร็จรูป Partition ใช้โปรแกรม Microsoft Office Word 2007
ติดตามผู้จัดการไปหา ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลเจริญกรุงพร้อมเก็บกระเบื้องที่เหลือและอยู่ในสภาพดีกลับมา

29/06/2552
พิมพ์ใบเสนอราคา เรื่องจ้างเหมาเดินสายเมนไฟและติดตั้งตู้ควบคุมไฟสำรอง(ฉุกเฉิน)ห้องเตรียมยาและห้องให้ยาเคมีบำบัด ชั้น 17ใช้โปรแกรม Microsoft Office Word 2007
พิมพ์ใบแจ้งทำงาน เรื่องแต่งตั้งผู้ควบคุมงานใช้โปรแกรม Microsoft Office Word 2007
พิมพ์ใบส่งงานเรื่องขอส่งมอบงาน เรียนผู้อำนวยการโรงพยาบาลลาดกระบังใช้โปรแกรม Microsoft Office Word 2007
พิมพ์ใบส่งงานเรื่องขอส่งมอบงาน เรียนผู้อำนวยการโรงพยาบาลตากสินใช้โปรแกรม Microsoft Office Word 2007
แก้ไขราคา จ้างเหมาทำอ้างล้าง คสล. หน่วยงานไตเทียมชั้น7 โรงพยาบาลกลางใช้โปรแกรม Microsoft Office Word 2007
ลงบันทึกวันทำงานคนงาน

30/06/2552
พิมพ์ใบส่งงาน เรียนผู้ออำนวยการโรงพยาบาลสิรินธรใช้โปรแกรม Microsoft Office Word 2007
พิมพ์ใบแจ้งหนี้ เรียนผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธรใช้โปรแกรม Microsoft Office Word 2007
พิมพ์ใบสั่งจ้างทำของใช้โปรแกรม Microsoft Office Word 2007
พิมพ์ใบเสนอราคา เรื่องจ้างเหมาซ่อมแซมห้องว่าง เป็นห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 18 อาคาร 100ปี เรียนผู้อำนวยการโรงพยาบาลกลางใช้โปรแกรม Microsoft Office Word 2007
พิมพ์ใบเสนอราคาเรื่อง ขอเสนอราคา ครุภัณฑ์ เรียนผู้อำนวยการโรงพยาบาลกลางใช้โปรแกรม Microsoft Office Word 2007

1/07/2552
พิมพ์ใบส่งงานและใบแจ้งหนี้ เรื่องจ้างเหมากั้นผนังพร้อมติดตั้งปลั๊กกราวด์ ชั้น 8 อาคาร 100ปี เรียนผู้อำนวยการโรงพยาบาลกลางใช้โปรแกรม Microsoft Office Word 2007
รับของเข้าระบบ
พิมพ์ใบเสนอราคาเรื่องจ้างเหมาปูกระเบื้องยาง หน่วยงานห้องสมุด ชั้น 12 อาคารอนุสรณ์ 100 ปี เรียนผู้อำนวยการโรงพยาบาลกลางใช้โปรแกรม Microsoft Office Word 2007
ไปดูงานปรับปรุงห้องว่างที่โรงพยาบาลสิรินธรใช้โปรแกรม Microsoft Office Word 2007

2/07/2552
พิมพ์ใบเสนอราคา เรื่อง จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนประตูและรั่วที่ชำรุด ด้านข้างอาคาร 72 พรรษามหาราชินิ จำนวน 1งาน เรียนผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ใช้โปรแกรม Microsoft Office Word 2007
พิมพ์ใบขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์ใช้โปรแกรม Microsoft Office Word 2007
เอาแบบวัสดุไปให้ผู้จัดการที่เจริญกรุง

3/07/2552
พิมพ์ใบแจ้งหนี้ส่งงาน เรื่องจ้างเหมาซ่อมแซมโรงพักขยะชั่วคราว รพท. เรียนผู้อำนวยการโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินธโรอุทิศใช้โปรแกรม Microsoft Office Word 2007
พิมพ์ใบเสนอราคา เรื่องจ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนพื้นกระเบื้องห้องพิเศษ 701-704 ชั้น 7เรียนผู้อำนวยการโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินธโรอุทิศใช้โปรแกรม Microsoft Office Word 2007
พิม์ใบเสนอราคา เรื่อง เสนอราคาซ่อมพัดลม จำนวน 9 ตัวเรียนผู้อำนวยการโรงพยาบาลกลางใช้โปรแกรม Microsoft Office Word 2007

6/07/2552
จัดเก็บใบวางบิล ต้นฉบับใบส่งสินค้า ใบแจ้งหนี้
พิมพ์ใบแจ้งหนี้และส่งงาน เรื่อง จ้างเหมาซ่อมแซมฝ้า บริเวณทางขึ้นลงด้านหลังอาคารสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เรียนผู้อำนวยการโรงพยาบาลตากสิน ใช้โปรแกรม Microsoft Office Word 2007
พิมพ์ใบเสนอราคาครุภัณฑ์ ใช้โปรแกรม Microsoft Office Word 2007
พิมพ์ใบขออนุมัติ เรื่อง ขออนุมัติใช้เสาเข็ม ใช้โปรแกรม Microsoft Office Word 2007
พิมพ์ใบเสนอราคา เรื่องจ้างเหมาทำ ชั้นวางชองและตู้ใส่สมุดทะเบียน หน่วยงานอุบัติเหตุฉุกเฉินใช้โปรแกรม Microsoft Office Word 2007

7/07/2552
หยุด

8/07/2552
หยุด

9/07/2552
พิมพ์ใบส่งงาน เรียนผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุง ใช้โปรแกรม Microsoft Office Word 2007
พิมพ์ใบเสนอราคา จ้างเหมารื้อแผงกันหิน พร้อมรั้วด้านข้างระหว่างโรงพยาบาลกับสำนักงานแพทย์ เรียนผู้อำนวยการโรงพยาบาลกลาง ใช้โปรแกรม Microsoft Office Word 2007
พิมพ์ใบแจ้งหนี้และส่งงาน เรียนผู้อำนวยการโรงพยาบาลลาดกระบัง ใช้โปรแกรม Microsoft Office Word 2007
พิมพ์ใบเสนอราคาครุภัณฑ์ เรื่อง ขอเสนอราคาครุภัณฑ์ เรียนผู้อำนวยการโรงพยาบาลตากสิน และโรงพยาบาลเจริญกรุง เรียนผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ใช้โปรแกรม Microsoft Office Word 2007
ไปดูงานโรงพยาบาลหลวงพ่อปู่กระเบื้องยาง 4 ห้อง

10/07/2552
เก็บเอกสารที่ไม่ใช้ทิ้ง ขับรถไปเอาตะแกงห้องน้ำที่วรจักร
แก้ไขใบเสนอราคา เรื่อง จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนประตูและรั่วที่ชำรุดด้านข้างของอาคาร 72 พรรษา ใช้โปรแกรม Microsoft Office Word 2007
พิมพ์ใบเสนอราคาราวเหล็กกั้นมอเตอร์ไซค์ เรียนผู้อำนวยการโรงพยาบาลกลาง ใช้โปรแกรม Microsoft Office Word 2007
พิมพ์ใบเสนอราคา เรื่อง ทุบอ่างและติดพัดลมดูดอากาศ 16 เรียนผู้อำนวยการโรงพยาบาลกลาง ใช้โปรแกรม Microsoft Office Word 2007

13/07/2552
พิมพ์ใบเสนอราคาเคาน์เตอร์จำนวน2ชุด ห้องตรวจสอบสิทธิ เรียนผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุง ใช้โปรแกรม Microsoft Office Word 2007
พิมพ์ใบเสนอราคาเรื่อง ขอเสนอราคาตู้และเคาเตอร์ไม้ เรียนผู้อำนวยการโรงพยาบาลกลาง ใช้โปรแกรม Microsoft Office Word 2007
พิมพ์ใบเสนอราคา เรื่อง จ้างเหมาซ่อมแซมท่อส้วมแตกและท่อน้ำตันพร้อมพื้นห้องน้ำรั่วซึม อาคารเอื้อประชา เรียนผู้อำนวยการงโรงพยาบาลกลางใช้โปรแกรม Microsoft Office Word 2007

14/07/2552
เก็บเอกสาร
พิมพ์ใบขออนุมัติเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศให้ตรงตามรายละเอียด เรียนผู้อำนวยการโรงพยาบาลลาดกระบัง ใช้โปรแกรม Microsoft Office Word 2007
พิมพ์ใบเสนอราคา เรื่องขอเสนอราคาวัสดุ เรียนผู้อำนวยการโรงพยาบาลกลาง ใช้โปรแกรม Microsoft Office Word 2007
เอากระเบื้องยางปูพื้น ขนาด 30x30 ซม. 10กล่อง ลายAvocado Green ไปโรงพยาบาลหลวงพ่อ
พิมพ์ใบแจ้งหนี้และส่งงาน เรื่อง จ้างเหมาทำชั้นวาง หน่วยงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน ใช้โปรแกรม Microsoft Office Word 2007

15/07/2552
พิมพ์ใบส่งงานและแจ้งหนี้เรื่องจ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนประตูและรั่วที่ชำรุดด้านอาคาร 72 พรรษามหาราชินิ เรียนผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุง ใช้โปรแกรม Microsoft Office Word 2007
พิมพ์ใบเสนอราคา ตู้ไม้เก็บวัสดุ จำนวน2รายการ หน่วยงานอนามัยชุมชน เรียนผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุง ใช้โปรแกรม Microsoft Office Word 2007
พิมพ์ใบส่งงาน เรื่อง ทุบอ่างและติดตั้งพัดลมดูดอากาศ เรียนผู้อำนวยการโรงพยาบาลกลาง ใช้โปรแกรม Microsoft Office Word 2007

16/07/2552
แก้ไขบัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล
ไปเจริญกรุงเอาแคตาล็อกสีไปให้ผู้อำนวยการ
พิมพ์ใบประมาณราคาวัสดุกันซึม ใช้โปรแกรม Microsoft Office Word 2007
พิมพ์ใบขอถอนเงินค้ำประกันซอง เรียนผู้อำนวยการโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ใช้โปรแกรม Microsoft Office Word 2007

17/07/2552
หยุด ลากิจไปทำใบขับขี่

20/07/2552
พิมพ์ใบแจ้งหนี้ ส่งงาน เรียนผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุง,หลวงพ่อ ใช้โปรแกรม Microsoft Office Word 2007 พิมพ์ใบเสนอราคา เรื่อง งานติดตั้ง หลังคาโพลีคาร์บอเนต เรียนผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ใช้โปรแกรม Microsoft Office Word 2007

21/07/2552
พิมพ์ใบเสนอราคา เรื่อง จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนตู้ โหลดเซ็นเตอร์พร้อมสายไฟ ติดสวิตฑ์และปลั๊กไฟ ห้องให้คำปรึกษา เรียนผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ใช้โปรแกรม Microsoft Office Word 2007
ทำแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบ สปส.1-10

22/07/2552
พิมพ์ใบเสนอราคา เรื่อง จ้างเหมารื้อพื้นที่ชำรุด ห้องผู้อำนวยการ เรียนผู้อำนวยการเจริญกรุงประชารักษ์ ใช้โปรแกรม Microsoft Office Word 2007
พิมพ์ใบเสนอราคา เรื่อง ขอเสนอราคาตู้ไม้เก็บวัสดุ จำนวน 2รายการ ห้องระบบทางเดินหายใจ เรียนผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ใช้โปรแกรม Microsoft Office Word 2007

23/07/2552
ทำบันทึกข้อความ เรียนหัวหน้าพยาบาล ใช้โปรแกรม Microsoft Office Word 2007
พิมพ์ใบส่งงาน พื้นกระเบื้องแถรนิตโต้ 12x12 รวมเคลือบผิว เรียนผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร ใช้โปรแกรม Microsoft Office Word 2007

24/07/2552
แก้ไขใบเสนอราคา เรื่องจ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนตู้โหลดเซ็นเตอร์ พร้อมสายไฟ ติดสวตซ์และปลั๊กไฟ ห้องให้คำปรึกษา เรียนผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ใช้โปรแกรม Microsoft Office Word 2007
พิมพ์ใบเสนอราคาตู้ไม้ 4 ตู้ ห้องเอ็กซเรย์ เรียนผู้อำนวยการโรงพยาบาลกลาง ใช้โปรแกรม Microsoft Office Word 2007

27/07/2552
พิมพ์ใบส่งงาน เรื่องจ้างเหมาซ่อมแซฒท่อน้ำของบ่อบำบัดน้ำเสียข้างอาคารโรงพยาบาลสิรินธร เรียนผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร ใช้โปรแกรม Microsoft Office Word 2007
พิมพ์ใบเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมฝ้าที่ชำรุด ชั้น 1-3 เรียนผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร ใช้โปรแกรม Microsoft Office Word 2007
พิมพ์ใบส่งงาน เรื่อง จ้างเหมาซ่อมแซมเปลี่ยนแผงบังแดดที่ชำรุด ห้องซักรีด เรียนผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ใช้โปรแกรม Microsoft Office Word 2007

28/07/2552
ไปทำ พรบ
พิมพ์ใบเสนอราคา เรื่อง งานป้ายอาคาร โรงพยาบาลลาดกระบัง โลโก้+ขนาด 1 เมตร เป็นสังกะสีพ่นสี เรียนผู้อำนวยการโรงพยาบาลลาดกระบัง ใช้โปรแกรม Microsoft Office Word 2007

29/07/2552
พิมพ์ใบเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาและทำห้องตาข่ายโปร่งเก็บออกซิเจน บริเวณทางเดินหลังอาคารโรงพยาบาล เรียนผู้อำนวยการโรงพยาบาลลาดกระบัง ใช้โปรแกรม Microsoft Office Word 2007
พิมพ์ใบแจ้งหนี้และส่งงาน เรียนผู้อำนวยการโรงพยาบาลหลวงพ่อ,เจริญกรุง ใช้โปรแกรม Microsoft Office Word 2007

30/07/2552
พิมพ์ใบเสนอราคาเรื่อง เดินท่อน้ำฝน ชั้น 6A ตึก 17 ชั้น เรียนผู้อำนวยการโรงพยาบาลตากสิน ใช้โปรแกรม Microsoft Office Word 2007
พิมพ์ใบเสนอราคา เรื่อง ขอ เสนอราคาบานเลือนไม้ ห้องตรวจกุมารเวชชั้น 3. เรียนผู้อำนวยการโรงพยาบาลกลาง ใช้โปรแกรม Microsoft Office Word 2007

31/07/2552
แก้ไข โครงการก่อสร้างอาคารชั้นเดียว(ค.ส.ล)พื้นที่ประมาณ 81 ตร.ม. แก้ไข จำนวน ราคาวัสดุ ค่าแรงงาน 4 แผ่น ใช้โปรแกรม Microsoft Office Excel 2007

3/08/2552
พิมพ์ใบเสนอราคาเรื่อง จ้างเหมาซ่อมแซมย้ายบานประตูอลูมิเนียม หน่วยงาน MRI เรียนผู้อำนวยการโรงพยาบาลกลาง ใช้โปรแกรม Microsoft Office Word 2007
พิมพ์ใบส่งงาน แจ้งหนี้ ใช้โปรแกรม Microsoft Office Word 2007
ไปโรงพยาบาลลาดกระบังเอาแค็ตตาล็อก และ หมวกรองยางน็อตกระเบื้องหลังคาไปให้

4/08/2552
พิมพ์รายละเอียดพัดลมดูดอากาศแบบติดกระจกขนาด 6 ยี่ห้อ พานาโวนิค ใช้โปรแกรม Microsoft Office Word 2007 นำท่อ PVC 10เส้นไปโรงพยาบาลหลวงพ่อ พิมพ์รายละเอียดพัดลมดูดอากาศแบบฝังฝ้า ใช้โปรแกรม Microsoft Office Word 2007

5/08/2552
พิมพ์ใบส่งงาน ใช้โปรแกรม Microsoft Office Word 2007
ทำเอกสารพนักงาน เอกสารภาษี ใบวางบิล
พิมพ์ใบเสนอราคา เรื่อง จ้างเหมาซ่อมแซมฝ้า บริเวณทางขึ้น-ลง ด้านหลังอาคารสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เรียนผู้อำนวยการโรงพยาบาลตากสิน ใช้โปรแกรม Microsoft Office Word 2007

6/08/2552
พิมพ์ใบเสนอราคา เรื่อง ขอเสนอราคาม่านปรับแสง หน่วยงานทันตกรรม เรียนผู้อำนวยการโรงพยาบาลลาดกระบัง ใช้โปรแกรม Microsoft Office Word 2007
พิมพ์ใบเสนอราคาตู้ไม้ จำนวน 4 ตู้ สูติกรรมหลังคลอด เรียนผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุง ใช้โปรแกรม Microsoft Office Word 2007

7/08/2552
พิมพ์ใบเสนอราคา เรื่อง ขอเสนอราคาครุภัณฑ์ ห้องผู้จัดการชั้น13 เรียนผู้อำนวยการโรงพยาบาลกลางใช้โปรแกรม Microsoft Office Word 2007
แก้ไขใบประมาณราคา โครงการก่อสร้างอาคารชั้นเดียว ใช้โปรแกรม Microsoft Office Excel 2007

10/08/2552
พิมพ์ใบเสนอราคา เดินสายปลั๊กไฟ ใช้โปรแกรม Microsoft Office Word 2007
พิมพ์ใบเสนอราคา เรื่อง จ้างเหมาเดินท่อน้ำดีและท่อน้ำทิ้งเครื่องซักผ้าชั้น 4 ลง ชั้น 1 อาคารหอพักพยาบาล เรียนผู้อำนวยการโรงพยาบาลกลาง ใช้โปรแกรม Microsoft Office Word 2007
พิมพ์ใบเสนอราคา เรื่องจ้างเหมาทำอ่างล้าง คสล. และ เคาเตอร์ฉีดยาหอผู้ป่วยหนักโรคหัวใจ CCU ชั้น 6 อาคารอนุสรณ์ 100 ปี เรียนผู้อำนวยการโรงพยาบาลกลางใช้โปรแกรม Microsoft Office Word 2007

11/08/2552
พิมพ์เรื่อง ขออนมุติใช้เหล็กเสริมคอนกรีต เรียนผู้อำนวยการกองควบคุมการก่อสร้าง ใช้โปรแกรม Microsoft Office Word 2007
พิมพ์เรื่อง ขออนุมัติใช้กระเบื้องซี่แพคโมเนีย เรียนผู้อำนวยการกองควบคุมการก่อสร้าง ใช้โปรแกรม Microsoft Office Word 2007
พิมพ์ใบเสนอราคา เรื่อง จ้างเหมา ติดตั้งประตูอลูมิเนียมบานสวิงคู่ ชั้น 4 หน่วยงานชันสูตรโรคกลาง อาคารอนุสรณ์ 100ปี เรียนผู้อำนวยการโรงพยาบาลกลางใช้โปรแกรม Microsoft Office Word 2007

12/08/2552
หยุด

13/08/2552
พิมพ์ใบเสนอราคา เรื่อง ขอเสนอราคาวัสดุ เรียนผู้อำนวยการโรงพยาบาลกลางใช้โปรแกรม Microsoft Office Word 2007

พิมพ์ใบเสนอราคา เรื่องจ้างเหมาเทพื้น คสล. พร้อมเดินท่อน้ำทิ้ง เรียนผู้อำนวยการโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินธโร อุทิศใช้โปรแกรม Microsoft Office Word 2007

14/08/2552
ขับรถไปสำนักงานเขตคลองสาน ไปเอาสรรบัญแบบรายละเอียดประกอบแบบ งานปรับปรุงห้องตรวจผู้ป่วยประกันสังคม บริเวณชั้น 1 อาคาร 17 ชั้น โรงพยาบาลตากสิน
พิมพ์ใบส่งงานและแจ้งหนี้ เรื่องขอส่งมอบงานและขอแจ้งหนี้ เรียนประธานมูลนิธิโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ใช้โปรแกรม Microsoft Office Word 2007
ไปโรงพยาบาลกลางดูงานเดินสาย

17/08/2552
พิมพ์ใบเสนอราคาเรื่องขอเสนอราคาวัสดุเรียนผู้อำนวยการโรงพยาบาลลาดกระบัง
พิมพ์ใบส่งงานแจ้งหนี้ งานเดินสายปลั๊กไฟ
พิมพ์ใบเสนอราคา เรื่อง จ้างเหมาซ่อมแซมกระเบื้องและเคาน์เตอร์หอผู้ป่วยสามัญชายและบริเวณโถงหน้าลิฟท์ชั้น 5 เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหลวงพ่อ ทวีศักดิ์

18/08/2552
พิมพ์ใบเสนอราคา เรื่องขอเสนอราคาตู้ไม้Buildin หอผู้ป่วยพิเศษ เรียนผู้อำนวยการโรงพยาบาลกลาง
พิมพ์ใบเสนอราคา เรื่องขอเสนอราคาครุภัณฑ์จำนวน1รายการเรียนผู้อำนวยการโรงพยาบาลตากสิน
พิมพ์เรื่อง ขอเสนอแผงวงจร เครื่องปรับอากาศและรูปถ่ายการติดตั้ง เรียนผู้อำนวยการกองควบคุมการก่อสร้าง
ไปซื้อมือจับตัวC 2กล่อง ดอกโรเตอร์ลูกกลิ้ง 2 ดอก ปั้มลม 1 หัว

19/08/2552
พิมพ์เรื่องแต่งตั้งผู้ควบคุมงาน เรียนผู้อำนวยการโรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์
แก้ไขเรื่องงานปรับปรุงทางเดินเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา เกี่ยวกับงานรื้อถอน งานทาสีทางเดิน งานเสาไฟประดับสูง 5 เมตร
แก้ไขโครงการปรับปรุงห้องพักพิเศษ ชั้นที่ 20 พื้นที่ 58 ตร.ม.

20/08/2552
แก้ไข เรื่องขอเสนอราคาพัดลมดูดอากาศ เปลี่ยนยี่ห้อจากฮาตาริเป็นมิตซุบิชิเรียนผู้อำนวยการโรงพยาบาลกลาง
พิมพ์ใบเสนอราคา เรื่องจ้างเหมาซ่อมแซมห้องว่างเป็นห้องปฏิบัติการของผู้จัดการชั้น13 เรียนผู้อำนวยการโรงพยาบาลกลาง

21/08/2552
พิมพ์ใบเสนอราคา เรื่อง จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคา ฝ้า และติดตั้งโคมไฟดาวไลท์ หอพระของโรงพยาบาลเรียนผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร
พิมพ์ใบเสนอราคา เรื่องจ้างเหมากั้นผนังพร้อมบานประตูอลูมิเนียมเป็นห้องผู้ป่วยติดเชื้อหอผู้ป่วยชายศัลยกรรมชั้น7 เรียนผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร
พิมพ์ใบส่งมอบงาน เรื่องขอส่งมอบงาน เรื่องจ้างเหมาซ่อมแซมท่อน้ำทิ้งและติดตั้งถังเก็บน้ำ

24/08/2552
พิมพ์ใบส่งงาน เรื่องขอส่งมอบงานการจ้างเหมาซ่อมแซมฝ้าที่ชำรุดภายในโรงพยาบาลสิรินธร ชั้น1-3
พิมพ์ใบส่งงาน เรื่องจ้างเหมาซ่อมแซมท่อน้ำของบอบำบัดน้ำเสีย ข้างอาคารโรงพยาบาลสรินธร
พิมพ์หนังสือรับรอง

25/08/2552
พิมพ์ใบเสนอราคา เดินท่อน้ำทิ้งและติดตั้งแท็งค์น้ำและปั้มน้ำ เรียนผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร
วาดแบบเคาน์เตอร์สำหรับจ่ายเวชภัณฑ์
พิมพ์ใบเสนอราคา ขอเสนอราคาเคาน์เตอร์ไม้สองตอนสำหรับจ่ายเวชภัณฑ์ หน่วยงานเภสัชกรรม เรียนผู้อำนวยการโรงพยาบาลกลาง

26/08/2552
พิมพ์ใบเสนอ เรื่องจ้างเหมาย้ายผนังพร้อมเคาน์เตอร์ห้องจ่ายยา ชั้น 2 อาคารอนุสรณ์ 100ปีเรียนผู้อำนวยการโรงพยาบาลกลาง
พิมพ์ใบเสนอราคา เรื่องจ้างติดตั้งเกล็ดอลูมิเนียมบังแดด หอพักพยาบาล ชี่น 2-3 ด้านที่จอดรถจักรยานยนต์ ของโรงพยาบาลกลาง เรียนผู้อำนวยการโรงพยาบาลกลาง

27/08/2552
พิมพ์ใบเสนอราคา เรื่องจ้างเหมาซ่อมแซมตาข่าย หม้อแปลงไฟฟ้า บริเวณด้านหลังอาคาร 7 ชั้น ของ รพท. จำนวน 1 งาน เรียนผู้อำนวยการหลวงพ่อทวีศักดิ์
พิมพ์หนังสือสัญญาจ้าง พิมพ์ใบแจ้งหนี้และส่งงาน
ทำบันทึกประจำครึ่งเดือนคนงาน

28/08/2552
พิมพ์หนังสือรับรอง และหนังสือมอบอำนาจ
พิมพ์สัญญาจ้าง
พิมพ์ใบเสนอราคาเรื่องขอเสนอราคาวัสดุ เรียนผู้อำนวยการโรงพยาบาลลาดกระบัง
พิมพ์ใบเสนอราคาเรื่องจ้างเหมาซ่อมแซมกระเบื้อง ฟ้องผ่าตัด ชั้น 5 อาคารอนุสรณ์ 100 ปี เรียนผู้อำนวยการโรงพยาบาลกลาง